Seriously? IE? Go here and download normal browser.

Підготовка кураторів змісту

Ми знаходимося під постійним шквалом інформації, що надходить із соціальних мереж [1]. Наприклад:

 • кожної хвилини 72 години відео завантажується на YouTube;
 • 25 мільярдів одиниць контенту створюються на Facebook кожного місяця;
 • за один день 250 мільйонів фотографій завантажується на Facebook і 294 мільярдів листів надсилається;
 • 2010 року в пошуковій системі Google було 1,2 зеттабайт цифрових байтів; за рік обсяг зріс експоненціально до 1,8 зеттабайт. (Зеттабайт – трильйон гігабайтів, тобто число 21 порядку.)


Умови експоненціального зростання кількості інформації в мережі та поява нових технологій обумовлює необхідність уміти працювати з інформацією і використовувати її в поточній роботі.

На Заході в 2008 році з'явився термін «куратор змісту», який зазвичай ототожнюють з музейними працівниками [2]. Музейні куратори не створюють контент, вони тримають руку на пульсі тенденцій, прислухаються до того, що обговорюють відвідувачі, і знаходять ресурси, які добре резонують з інтересом відвідувачів. Вони шукають артефакти, пов'язані з цією темою, і організовують виставки.

Збереження змісту (content curation) – це процес категоризації великої кількості контенту та подання її в організаційній функції для конкретної предметної сфери (ніші). Особливо ця робота важлива під час організації масових відкритих онлайн курсів, що мають базуватися на новітній інформації, яка ще не пройшла етап узагальнення. Саме тут важливу роль відіграє якість інформації та куратор, який робить процес її оброблення прозорим і ясним.

Складові курування [2]:

 • соціальні мережі: у своїй найпростішій формі, курування змісту є обмін контентом у соціальних мережах;
 • агрегація: збір і обмін відповідним змістом; вона звільняє окремого працівника від необхідності шукати зміст;
 • фільтрація: відбір найбільш актуальної та цінної інформації;
 • охоплення: перевага широкої тенденції, а не змісту;
 • колажі: об'єднання двох або більше пов'язаних елементів контенту, щоб сформувати нове повідомлення;
 • хронологічні шкали: організація контенту в хронологічному порядку, щоб показати еволюцію ідеї;

Курування не замінить інтернет-видань і не замінить веб-пошуку. Куратор змісту забезпечує [5]:

 • прояснення; уточнення і прояснення безладу є дуже цінною послугою, яку надає куратор змісту для аудиторії;
 • забезпечення цінності;
 • зміцнення довіри; надаючи своїй аудиторії якісний контент, куратор змісту формує довіру;
 • позиціювання себе в якості лідера;
 • покращення SEO.

Важливим є питання про етику курування змісту. Репутація та довіра куратора змісту є однією з найдорожчих якостей, яка визначає майбутню кар'єру, тому важливо правильно використовувати чужий контент [3].

Курування змісту має включати в себе тільки ретельно відібрані його частини, додавання відповідних коментарів або розуміння, або виділення окремих частин, і завжди із зазначенням творця контенту без елементів плагіату (передбачає вказівку в роботі посилання на першоджерело, автора інформації, використання реблога та ретвіта).

Курування змісту є важливим для освіти [4] з таких причин:

 1. Перевантаження інформації, яку необхідно організувати.
 2. Зростаюча кількість відкритих ресурсів.
 3. Світ інформації перетворюється на динамічний.
 4. Підготовка студентів до реальної роботи.
 5. Курування – новий пошук.
 6. Вчителі та викладачі можуть тепер курувати свої підручники.
 7. Ринок освіти відкритий для конкурентів.
 8. Зростаючий попит на надійні керівництва з навчання та змісту навчальних програм.

Наведений огляд питань щодо появи в 2008 році нового виду діяльності та мережі – куратора змісту – демонструє, що на даному етапі куратором змісту користувачі Інтернету стають самостійно. Жодної системи підготовки кураторів змісту зараз не існує, тому актуальним є розроблення програми підготовки кураторів змісту.

Постановка проблеми

Для підготовки кураторів змісту був розроблений дистанційний курс «Куратор змісту».

Враховуючи новизну даного напряму, у курсі даються існуючі на даний час характеристики та функції куратора змісту, і передбачається поглибити ці показники в ході обміну думками під час навчання.

Можна виділити десять навичок, якими повинен володіти куратор змісту [5]:

1) створення смислів: здатність визначати глибокий сенс і значення об'єктів вивчення; цікавість, почуття подиву, зрозуміти щось і поділитися з іншими;

2) абстрактне мислення: здатність переводити значні обсяги даних у абстрактні поняття та розуміти їх у ході міркувань; це інформаційна грамотність – аналіз і організація даних для розуміння;

3) нова медіа-грамотність: здатність критично оцінювати та розвивати зміст, використовувати нові форми медіа.

Трансдисциплінарність: грамотність і здатність розуміти концепції з кількох дисциплін;

4) когнітивне управління навантаженням: здатність розрізняти та фільтрувати інформацію за важливістю, розуміти можливості посилення когнітивних функцій з використанням різних інструментів і методів;

5) соціальний інтелект: можливість підключення до інших спільнот, стимулювати реакції та бажану взаємодію;

6) адаптивне мислення – наслідок процесу курування, етапів синтезу та оцінювання;

7) проектне мислення: здатність розвивати завдання та робочі процеси для отримання бажаного результату; базується на принципах проектування (методологія, генерація ідей, нові рішення, удосконалення);

8) кроскультурна компетентність: здатність працювати в різних культурних середовищах;

9) віртуальне співробітництво: здатність продуктивно працювати в якості члена віртуальної команди.

Куратор змісту виконує такі функції [6] з урахуванням [7]:

 • пошукова функція: визначає місце пошуку інформації; добирає інструменти пошуку інформації; виробляє пошук інформації за різними джерелами, середовищами, базами;
 • аналітична функція: аналізує матеріал, обирає релевантний; перевіряє матеріал на достовірність, актуальність; перевіряє дотримання авторських прав у цьому матеріалі; виділяє головну суть матеріалу.
 • функція агрегації – публікації: класифікує матеріал за певними параметрами; розміщує матеріал у певних базах, на сайтах, платформах; поширює матеріал у соціальних мережах;
 • творча функція: реферує та коментує отриманий матеріал; доповнює вихідний матеріал своїми напрацюваннями; створює на базі знайденого новий матеріал;
 • розвивальна функція: дає додаткові посилання до представленого матеріалу; пропонує шляхи розвитку курування за даним матеріалом; рекомендує до підключення в мережу інших людей (кураторів);
 • дослідницька функція: досліджує роботи інших кураторів, учених, користувачів мережі, включає їхні напрацювання у свою діяльність, підключає нові вузли до своєї персональної навчальної мережі; досліджує можливості нових інструментів курування змісту та застосовує їх у роботі.

Цикл роботи куратора змісту складається з обрання мети, визначення тематики курування, пошуку та оброблення інформації, виділення смислів, розповсюдження.

На кожному з цих етапів циклу куратор користується своїми, властивими лише йому, методами роботи. Це можуть бути як ефективні, так і менш ефективні методи роботи. Кураторам змісту, зважаючи на їхню високу кваліфікацію, добре відомі методи оброблення інформації, наприклад, конспектування, підготовка тез, рефератів, аналітичних записок, згортання інформації за допомогою графічних образів.

В одне із завдань курсу входить визначення ефективних методів роботи, особливо пов'язаних з використанням «хмарних» технологій. Що характерно, методи роботи куратора змісту мають базуватися на сучасних «хмарних» технологіях, спрямованих на роботу з великими обсягами інформації (Scoop.it, Storify, Pearltrees), умінні використовувати краудсорсинг і розвинену персональну мережу.

Аналіз навчального процесу у відкритому дистанційному курсі

У трьох сесіях дистанційного курсу навчалося понад 200 слухачів з України, Росії і Білорусі. Навчальний процес у курсі закінчується захистом випускної роботи, яка носить дослідницький характер, з обраної теми курування.

Аналіз навчального процесу засвідчив, що успішно закінчили курс ті слухачі, які володіли щонайменше чотирма соціальними сервісами. В одному з курсів 42 новачка (30 %) покинули курс через низьку кваліфікацію. Покинули курс 20 кваліфікованих осіб з невизначених причин, можливо, через брак часу.

Висновки

Куратор змісту – новий вид діяльності кваліфікованих користувачів Інтернету. Рівень професіоналізму кураторів змісту перевищує рівень розробників відкритих освітніх ресурсів. На підставі досвіду зарубіжних педагогів було розроблено дистанційний курс «Куратор змісту». Результати проведення дистанційного навчального процесу для педагогів Росії, України і Білорусі вказують на необхідність певної базової підготовки слухачів. Потрібно мати навички роботи з літературою, розвинене персональне навчальне середовище та персональну мережу.

Поява у співтоваристві педагогів Росії та України кураторів змісту дозволить проводити повноцінні коннективістські масові відкриті дистанційні курси, в яких куратори змісту будуть обмінюватися досвідом і створювати умови навчання іншим педагогам.

Література

 1. Paul Chaney. Contemplating a Content Curation Concept / Social Media Today – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bit.ly/OphM8J, http://www.fastcompany.com/1834177/content-curators-are-new-superheros-web
 2. David Kelly. Is Content Curation in Your Skill Set? It Should Be. : Learning Solutions Magazine [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bit.ly/V2ImLl
 3. How to Curate Online Content Without Stealing – First Communication Job – Content Curation Marketin... [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://firstcommunicationjob.wordpress.com/2012/11/02/how-to-curate-online-content-without-stealing/
 4. Robin Good. Why Curation Will Transform Education and Learning : 10 Key Reasons [Електронний ресурс]. ‑ Режим доступу : http://www.masternewmedia.org/curation-for-education-and-learning/
 5. Nancy White. Content Curation Can Help Education System Breed Future Workskills. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://d20innovation.d20blogs.org/2012/07/27/developing-future-workskills-through-content-curation/
 6. Бугайчук К. Л. Курирование контента. (Неделя № 4, Функции и компетенции куратора. Итог недели). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bugaychuk.blogspot.com/2013/04/4_11.html
 7. Liz Wilson. Why content curator is not editor. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://community.paper.li/2012/03/07/why-a-content-curator-is-not-an-editor/