Seriously? IE? Go here and download normal browser.

Курси ТДО

Курс «Технології дистанційної освіти» (ТДО) – це курс підвищення кваліфікації для викладачів шкіл, технікумів, ВНЗ у будь-якому місці земної кулі. Цей курс потрібен тому викладачеві, котрий розуміє сучасний темп життя – і свій, і учня, і студента. Існують різні платформи для створення дистанційного курсу, віртуальної інтерактивної роботи з учнем/студентом, організації навчального процесу. У 2012 році Каразінський університет обрав найпопулярнішу у світі платформу дистанційного навчання Moodle і успішно адаптував її відповідно до стандартів навчального процесу. Курс сертифіковано в обсязі 120 академічних годин, він є повноцінною формою підвищення кваліфікації, що відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України.

Курси ТДО проводяться упродовж навчального року (вересень – червень) залежно від формування груп. Пройти курси можуть як викладачі Харківського національного університету імені В. Н. Каразін (безкоштовно), так і сторонні педагоги та методисти, які бажають освоїти сучасні технології дистанційного навчання на контрактній основі.

Термін навчання – 7 тижнів. Він поділяється на 2 етапи: лекції і практичні заняття – 3 тижні та самостійна робота з наповнення курсу – 4 тижні. Підсумок навчання: захист створеного дистанційного курсу перед комісією Інституту післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання. Програма курсу ТДО

Заняття і консультації проводять кваліфіковані викладачі та співробітники інституту. Форми навчання: лекція, практичні заняття у режиме онлайн; самостійна робота.

В курсі вивчаються усі технічні і навчально-методичні можливості платформи підтримки та організації дистанційного навчання Mооdle. Слухачі отримують навички створення електронних ресурсів та їхнього розміщення у власному дистанційному курсі (тексти, графіки, формули, ілюстрації, аудіо, відео, глосарій тощо). Слухачі набувають навичок використання відповідних інструментів інтерактивного спілкування зі студентами, освоюють різноманітні форми контролю знань в дистанційному курсі (чати, форуми, завдання та опитування, тестування та анкетування. В результаті слухачі створюють власний дистанційний курс на базі платформи Mооdle.

В процесі навчання слухачам курсів надається:

 • власний робочий кабінет в програмному середовищі дистанційного навчання Moodle;
 • 500 МБ дискового простору на сервері Центру електронного навчання інституту;
 • доступ до дистанційного курсу у ролі створювача курсу;
 • навчальний дистанційний курс «Технології дистанційного навчання»;
 • консультації в режимах: електронна пошта; чат; відеолекція; телефон, індивідуальна консультація з викладачем.

Як піти на курси ТДО викладачам ХНУ імені В. Н. Каразіна

newСовременный путь:

Пройдите электронную регистрацию здесь. В ближайшее время Вы получите подтверждение об успешном зачисление на текущий курс ТДО.

Классический путь:

 1. Формирование групп слушателей курса ТДО осуществляет Центр последипломного образования (далее ЦПО) Института последипломного образования и заочного (дистанционного) обучения на основании служебных записок от факультетов на имя директора Центра за подписью декана факультета или руководителя подразделения.
  Образец служебной записки о включении в список слушателей курсов ТДО можно скачать здесь
 2. Будущий слушатель курсов должен получить направление от кафедры на курсы повышения квалификации по программе «Технологии дистанционного обучения в учреждениях высшего и специального перед высшего образования.
  Образец выписки из протокола заседания кафедры можно скачать здесь
 3. По мере поступления документов, ЦПО формирует группу (до 25 человек). Зачисление преподавателей и сотрудников на курсы повышения квалификации проводится в соответствии с приказом ректора.
 4. После приказа ректора ЦПО определяет время начала и место проведения курсов и проводит со слушателями организационное собрание. На организационном собрании слушатели заполняют два документа: заявление на имя первого проректора о зачислении слушателем курсов в Центр последипломного образования Института ПОЗ(Д)О для прохождения курсов повышения квалификации за подписью заведующего кафедрой и декана факультета (руководителя подразделения) и индивидуальный план повышения квалификации.

Образец заявления о направлении на курсы можно скачать здесь

Образец индивидуального плана работы на курсах можно скачать здесь

Как поступить на курсы ТДО сотрудникам Каразина

Зарахування на курси ТДО здійснюються на підставі наступних документів:

 1. Двостороннього договору про надання освітніх послуг (для юридичних осіб або для фізичних фізичних осіб)
 2. Особистої заяви про зарахування на курси
 3. Індивідуального плану роботи на курсах підвищення кваліфікації

Для групи кількістю понад 15 осіб може бути розроблено окрему програму курсів ТДО з урахуванням специфіки профілю підготовки та цільової аудиторії.

Вартість індивідуального навчання – 990,00 грн.

Зарахування на курс ТДО здійснюється після оплати наказом ректора університету на підставі документів, що подано Інститутом післядипломної освіти та заочного (дистанційного) навчання.

По закінченні навчання слухачеві курсів видається сертифікат Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна про підвищення кваліфікації за програмою "Технології дистанційного навчання у вищому навчальному закладі" обсягом 120 годин (4 кредити)

Контактний телефон Центру післядипломної освіти +38 (057) 707 51 40

В конце 7-й недели обучения на КПК слушатель в форме устной презентации защищает созданный на КПК дистанционный курс перед аттестационной комиссией Института и оформляет отчет в печатном виде.

Отчет о работе является итоговым документом для завершения обучения на курсах повышения квалификации «Технологии дистанционного образования в высшем учебном заведении».

Перед оформлением отчета слушатель курсов должен предоставить материалы созданного дистанционного курса на рассмотрение в методическую комиссию кафедры, которая отвечает за данную дисциплину. Методическая комиссия делает заключение о соответствии учебно-методических материалов, выложенных в дистанционном курсе, учебному плану, программе дисциплины и образовательным стандартам.

Отчет о прохождении КПК подписывает заведующий кафедры и утверждает декан факультета или руководитель подразделения университета.

Оформленный отчет сдается в Центр последипломного образования и утверждается директором Института на основании ведомости о защите дистанционного курса.

Форму итогового отчета о прохождении курсов для преподавателей Каразина можно скачать здесь

Форму итогового отчета о прохождении курсов для УВП ХНУ можно скачать здесь

Форму итогового отчета о прохождении курсов для внешних преподавателей можно скачать здесь

Контактні телефони: +38 (057) 706 13 99; +38 (057) 707 51 40.

Електронна адреса: cel@karazin.ua

Мирошник Юлия Вячеславовна

Факультет экологический
Кафедра мониторинга окружающей среды и природопользования
ЦЭО порадовал высокой компетентностью и профессионализмом педагогов, объясняющих материал. Доступность информации, объективное оценивание и хорошее отношение к обучающимся дало возможность максимально освоить курс ТДО. Данные курсы дали возможность получить новые знания и приобщиться к числу тех, кто уже владеет материалом и повысить свою квалификацию.

Авксентьева Татьяна Геннадиевна

Факультет философский
Доцент кафедры политологии
Цент электронного обучения на высоком уровне обеспечивает подготовку специалистов в области дистанционного обучения. Хотелось бы отметить работу коллектива: лекторов и методических работников. Курс лекций и практических занятий позволяет овладеть навыками разработки дистанционных курсов. Лекции проводились на высоком теоретическом и методическом уровнях, широко использовались современные информационные технологии. Коллектив Центра отличается не только высоким профессионализмом, но и, что особо важно, высоким уровнем культуры и лучшими человеческими качествами. Сотрудники Центра всегда готовы помогать каждому осваивать сложные информационные технологии, их позитивное настроение и уверенность передается тем, кто столкнулся с проблемой дистанционного обучения впервые. Хочется сказать работникам Центра: «Большое спасибо!»