Seriously? IE? Go here and download normal browser.

Українська мова – професійне спрямування

Освітня програма для проведення курсів підвищення кваліфікації «Українська мова – професійне спрямування» створена на виконання пункту 9 рішення Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з питання «Про удосконалення кадрової політики і управління персоналом в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна» від 29 травня 2017 року, протокол № 9.

Програму «Українська мова – професійне спрямування» введено в дію відповідно до рішення Вченої ради Каразінського університету від 27 жовтня 2017 року, протокол № 14 (наказ по Харківському національному університету імені В. Н. Каразіна від 03 листопада 2017 р. № 0205–1/437 «Про введення в дію рішення Вченої ради»).

Згідно з розпорядженням по Каразінському університету від 22.01.2018 року № 0501–21 «Про організацію та проведення освітнього процесу з курсу «Українська мова – професійне спрямування»» в Центрі післядипломної освіти з лютого 2018 року започатковано освітній процес за очно-дистанційною формою для наукових, науково-педагогічних працівників і співробітників як Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, так й інших закладів вищої та фахової передвищої освіти.

Мета курсу «Українська мова – професійне спрямування» – розкриття закономірностей використання мови в різних сферах суспільного життя, у тому числі науковому, освітньому, виробничому та ін., тобто її функціональних стилів та їх мовленнєвої системності.

Основними завданнями в опануванні слухачами цього освітнього курсу є виявлення зв’язку стилістики та культури мовлення з іншими науковими дисциплінами; визначення змісту основних понять курсу; поглиблення знань про норми літературної мови, функціональні стилі сучасної української мови; розкриття особливостей уживання мовних одиниць різного рівня з певною стилістичною метою; уміння створювати наукові статті, розділи до курсів лекцій, робити редакторську правку тексту.

Загальна кількість годин: 210.

Загальна кількість кредитів: 7.

Характеристика курсу: практичних (очних) годин – 36 (заняття проводяться); самостійної роботи – 54; дистанційне навчання – 120 годин. Разом – 210 годин.

Розклад очних освітніх занять: проводяться один раз на тиждень упродовж трьох місяців, у визначений згідно з освітнім розкладом день, починаючи з 15:20.

Практичний результат навчання: підготовка наукової статті до фахового або іншого тематичного профільного збірника, журналу тощо; розробка системи курсу лекцій відповідного фахового спрямування; підготовка відповідного розділу підручника, посібника, книги, дослідження; презентаційних матеріалів до відповідних тем (блоків) курсу лекцій тощо.

Заняття для слухачів проводять досвідчені фахівці-професіонали кафедри української мови філологічного факультету університету за організаційної підтримки адміністрації Центру післядипломної освіти.

Умови вступу на навчання за освітньою програмою «Українська мова – професійне спрямування» для наукових, науково-педагогічних та інших працівників Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Формування груп слухачів за відповідною освітньою програмою здійснює Центр післядипломної освіти (далі – Центр) на підставі службових записок від факультетів на ім’я директора Центру за підписом декана факультету або керівника відповідного структурного підрозділу (підстава: підпункт 2.1 пункту 2 розпорядження по університету від 22.01.2018 року № 0501–21 «Про організацію та проведення освітнього процесу з курсу «Українська мова – професійне спрямування»»).

Зразок службової записки про включення до списку слухачів програми «Українська мова – професійне спрямування» можна завантажити тут.

Перед початком освітнього процесу на курсах за програмою «Українська мова – професійне спрямування» Центр післядипломної освіти проводить установочне заняття зі слухачами, де визначаються організаційно-правові та змістові питання подальшого навчання.

Під час проведення такого установочного заняття кожен слухач курсу заповнює наступні документи:

заява на ім’я проректора з науково-педагогічної роботи про направлення на підвищення кваліфікації за програмою «Українська мова – професійне спрямування» в Центрі післядипломної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за підписом завідувача кафедри та декана відповідного факультету або керівника структурного підрозділу університету;

Зразок заяви для науково-педагогічних працівників Каразінського університету про направлення на підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Українська мова – професійне спрямування» можна завантажити тут.

Зразок заяви для співробітників Каразінського університету про зарахування на підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Українська мова – професійне спрямування» можна завантажити тут.

індивідуальний план підвищення кваліфікації особи (наукового, науково-педагогічного працівника або іншого працівника, у тому числі й спвробітника), яка направляється на навчання за освітньою програмо «Українська мова – професійне спрямування».

Зразок індивідуального плану підвищення кваліфікації можна завантажити тут.

Одночасно слухач, якого направлено на навчання, надає до Центру післядипломної освіти витяг з протоколу засідання кафедри про направлення на підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Українська мова – професійне спрямування».

Зразок витягу з протоколу засідання кафедри можна завантажити тут.

Із собою слухачі приносять службову записку на ім’я проректора з науково-педагогічної роботи відповідного змісту.

Зразок службової записки про дозвіл на зарахування співробітників на ім’я проректора з науково-педагогічної роботи можна завантажити тут.

Направлення та зарахування слухачів на підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Українська мова – професійне спрямування» здійснюється на підставі відповідних наказів по університету, що готує Центр післядипломної освіти.

Зразки документів, що подаються для зарахування до відповідних профільних освітніх груп (додаються).

Освітній процес на курсах підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників, співробітників завершується поданням до Центру післядипломної освіти звіту про виконання освітньої програми.

Зразок звіту про виконання слухачем освітньої програми «Українська мова – професійне спрямування» на курсах підвищення кваліфікації можна завантажити тут.

Телефон для довідок: 707 55 75; 707 51 40; 050 400 45 87 (директор Центру післядипломної освіти – Татаринов Михайло Вікторович; провідний фахівець Центру – Старосельська Юлія Іванівна).

Пакет материалов по программе